Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa drogi gminnej Stepka-Czaple


Lubień Kujawski dnia 25.07.2011
INW 6220.9.2011
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ciągu drogowym Stępka - Czaple, gmina Lubień Kujawski.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Informuję, że w dniu 25.07.2011r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego wystąpił do organów o opinię.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Stępka, Czaple Nowe i Czaple Wieś.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 lipca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 lipca 2011, 12:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 783