Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia-budowa elektrowni wiatrowej w m. Czaple Wieś dz. nr ewid. 199


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 12.07.2011r.
 
INW 7624- 4/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2011r. z wniosku firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na terenie działki nr ewid. 199 w obrębie Czaple Wieś, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (13 lipca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 lipca 2011, 10:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 919