Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- Bio Future


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 13.07.2011r.
INW 6733.4.2011                 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 13.07.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.4.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz firmy Bio Future z siedziba w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie słupa  linii napowietrznej  – 15 kV, ułożeniu linii kablowej - 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4, ułożeniu linii kablowych 0,4 kV na terenie gminy Lubień Kujawski na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 11, 196, 246/1, 255, 250 w miejscowości Kobyla Łąka.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kobyla Łąka.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (13 lipca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 lipca 2011, 09:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127