Obwieszczenie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa-eksploatacja kruszywa w m. Bilno


Lubień Kujawski dnia 12.07.2011 r.
INW 6220.2.2011
                                              
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BILNO I” realizowanego na działkach nr ewidencyjny 22/2, 23, 24 w obrębie Bilno, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Wojciecha Koronowskiego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 40 a)  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada 2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 07.06.2011 r. znak INW 6220.2.2011 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko” jest  udostępniony do  wglądu  w Urzędzie  Miejskim  w Lubieniu  Kujawskim, Wydział Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  730 - 15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag i wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 13.07.2011 r. do 02.08.2011 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (12 lipca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 lipca 2011, 07:47:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815