Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego


Lubień Kujawski dnia 29.06.2011r.
INW 6733.4.2011
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy Bio Future Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie słupa  linii napowietrznej – 15 kV, ułożeniu linii kablowej - 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4, ułożeniu linii kablowych 0,4 kV na terenie gminy Lubień Kujawski na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o numerach ewidencyjnych 11, 196, 246/1, 255, 250 w miejscowości Kobyla Łąka, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kobyla Łąka.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 czerwca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 czerwca 2011, 10:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835