Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 22.06.2011r.
INW 6733.2.2011               
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 22.06.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.2.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Energa Operator S.a. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku, której pełnomocnikiem jest PPUH „PAW MAX” lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie linii kablowej SN – 15 kV, budowie linii kablowej nN -0,4 kV na terenie gminy Lubień Kujawski i gminy Choceń, na nieruchomościach położonych: we wsi Wiktorowo oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 42, 43/1, we wsi Lutobórz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 166, 168/1, 168/2, 168/3, 106.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Wiktorowo oraz przekazano do Urzędu Gminy Choceń.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 czerwca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 czerwca 2011, 13:51:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829