Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Staroste Włocławskiego uzgadniającego realizacje inwestycji pn: budowa słupa linii napowietrznej 15 kV linii kablowej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0,4 kV na


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 14.06.2011
INW 6733.4.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 08.06.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak GGN.6123.240.2011 Starosty Włocławskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej 15 kV linii kablowej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 11, 196, 246/1, 255, 250 obręb geodezyjny Kobyla Łąka, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kobyla Łąka.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (14 czerwca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 czerwca 2011, 11:16:11)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (14 czerwca 2011, 11:17:59)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1153