Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa Zakładu Produkcyjnego firmy Sulima


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 07.06.2011 r.
 
INW 7624-20/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 07.06.2011r. z wniosku firmy Sulima Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcyjnego Firmy Sulima Sp. z o.o. w Warszawie, realizowanego na działce nr ewid. 232/21 w obrębie wsi Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (7 czerwca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 czerwca 2011, 09:34:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977