Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegajacej na budowie Zakładu Produkcji Nawozów Wapniowych w m. Kaliska


                                                                                 Lubień Kujawski dnia, 30.05.2011 r.
 
INW 7624-21/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30.05.2011r. z wniosku firmy Polcalc Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Nawozów Wapniowych w miejscowości Kaliska na działce o nr ewid. 232/68, gmina Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                     mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (30 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (30 maja 2011, 14:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831