Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty na dz. nr ewid. 116/3


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 26.05.2011r.
INW 6733.3.2011               
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 26.05.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.3.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz firmy P4 Sp. z o.o.  której pełnomocnikiem jest PRO WIL Jacek Wiliński lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości  oznaczonej numerem 116/3 położonej  w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (26 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 maja 2011, 10:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694