Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -uzupełnienie raportu-monitorin ornitologiczny-budowa elektrowni wiatrowej w m. Czaple Wieś


Lubień Kujawski dnia 25.05.2011
INW 7624-4/2010
 
 
                                                       Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
                                           podaje do publicznej wiadomości
 
 
informację, że w dniu 19.05.2011r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko (roczny monitoring ornitologiczny) inwestycji polegającej na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na terenie działki nr ew. 199 w obrębie Czaple Wieś, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Gawłowski Mirosław z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3 października  2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                 o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 27.05.2011r. do 16.06.2011r w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Lubieniu  Kujawskim, Wydział Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  7:30  -  15:00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Czaple Wieś.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 maja 2011, 10:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939