Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego- budowa stacji transformatorowej oraz lini SN I Nn


Lubień Kujawski dnia 23.05.2011r.
INW 6733.2.2011
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Energa Operator S.a. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 lutego 2011 r.  przez PPUH „PAW MAX” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie linii kablowej SN – 15 kV, budowie linii kablowej nN -0,4 kV na terenie gminy Lubień Kujawski i gminy Choceń, na nieruchomościach położonych: we wsi Wiktorowo oznaczonych numerami ewid. 42, 43/1, we wsi Lutobórz oznaczonych numerami ewid. 166, 168/1, 168/2, 168/3, 106, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Wiktorowo a także przekazane zostało do Gminy Choceń.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 maja 2011, 13:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769