Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0.4 kV na terenie działek 11, 196, 246/1, 255, 250 Kobyla Łąka


Lubień Kujawski dn. 17.05.2011 r.
INW 6733.4.2011
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Bio Future  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Piłsudskiego 3, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupa linii napowietrznej 15 kV linii kablowej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 11, 196, 246/1, 255, 250 obręb geodezyjny Kobyla Łąka, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Kobyla Łąka.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 maja 2011, 14:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139