Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Choceń uzgadniającego realizacje inwestycji celu publicznego


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 28.04.2011
INW 6733.2.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 22.04.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak B.6733.1.2011 Wójta Gminy Choceń uzgadniające pozytywnie realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie linii kablowej SN – 15 kV, budowie linii kablowej nN -0,4 kV na terenie gminy Lubień Kujawski i gminy Choceń, na nieruchomościach położonych: we wsi Wiktorowo oznaczonych numerami ewid. 42, 43/1, we wsi Lutobórz oznaczonych numerami ewid. 166, 168/1, 168/2, 168/3, 106.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Wiktorowo a także przekazane zostało do Gminy Choceń.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (28 kwietnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 kwietnia 2011, 12:45:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873