Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty


Lubień Kujawski dn. 26.04.2011 r.
INW 6733.3.2011
 
 
 
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu                                   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
                                                    Zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz  z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski, że w związku z koniecznością zawiadomienia stron postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 53 ust 1 o postanowieniach uzgadniających realizację w/w przedsięwzięcia, wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 26.05.2011 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 kwietnia 2011, 12:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707