Obwieszczenie o wydaniu postanowienia KPZMiUW uzdaniającego projekt decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 22.04.2011
INW 6733.3.2011              
                  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 15.04.2011 r. wydane zostało Postanowienie Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak TEK 7323/BTR/0319/2011 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 116/3 położonej w miejscowości Narty, gm. Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 kwietnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 kwietnia 2011, 09:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760