Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Narty na dz. nr ewid. 116/3


Lubień Kujawski dn. 24.03.2011 r.
INW 6733.3.2011
 
 
Obwieszczenie
   o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy P4  z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 reprezentowanej przez firmę PRO WIL Jacek Williński z siedzibą przy ul. Willowej 9/2, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej NR WLO 0701 wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki o nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty.


                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (24 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 marca 2011, 13:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859