Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-wydobywanie kopaliny ze złoża "BESZYN I"


                                                                                    Lubień Kujawski dnia, 18.03.2011r.
OŚ 7624-10/2009
 
 
Obwieszczenie
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3, 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.03.2011 r. z wniosku firmy Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, 87-101 Inowrocław została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaniny ze złoża naturalnego  „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. Nr 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski.
 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym  z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Strony w postępowaniu mają prawo wniesienia zażalenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Beszyn.                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                               Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 marca 2011, 12:38:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752