Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa instalacji do wytopu tłuszczy Kaliska


                                                                                   Lubień Kujawski dnia, 23.03.2011r.
INW 7624-17/2010
 
 
Obwieszczenie
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.03.2011 r. z wniosku firmy PPH CONTO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 39 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce o nr ewid. 232/69, gmina Lubień Kujawski,
 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 marca 2011, 12:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805