Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa 2 elektrowni wiatrowych w m. Rzegocin


                                                                             Lubień Kujawski dnia, 18.03.2011r.
 
OŚ 7624- 11/2009
 
 
Obwieszczenie
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.03.2011 r. z wniosku Marcina Sudomira zamieszkałego w miejscowości Rzegocin 7, 87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem linii energetycznej na terenie działek nr 79 i 82 w obrębie miejscowości Rzegocin, gm. Lubień Kujawski
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można zapoznać się  w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Chojny.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 marca 2011, 13:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775