Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- budowa stacji transformatorowej, budowa linii kablowej nN, SN w miejscowości Wiktorowo, gm. Lubień Kujawski oraz Lutobórz, gm. Choceń


Lubień Kujawski dn. 16.03.2011 r.
INW 6733.2.2011
 
 
Obwieszczenie
                                                       o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.a. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy                   ul. Duninowskiej 8  reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 lutego 2011 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PAW MAX” z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 2b, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nN  0,4 kV. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o nr ewid. 42, 43/1 obręb Wiktorowo. gm. Lubień Kujawski oraz 106, 166,168/1, 168/2, 168/3 obręb Lutobórz, gm. Choceń.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Wiktorowo a także przekazane zostało do Gminy Choceń.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (16 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 marca 2011, 12:17:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 865