Zarządzenie Burmistrza Nr 5

 z dnia 10.03.2006r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych
 
 
         Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 265A Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt C p. pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim.
 
Zarządzam, co następuje  
 
§ 1.
 
1.     Upoważniam Panią Grażynę Ziemską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych należących do kompetencji Burmistrza przewidzianych w ustawie z dnia 17 maja 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych /Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami/.
2.     Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z zastrzeżeniem ust. 3.
3.     Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być odwołane w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2005r.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Ziemska (10 marca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (14 marca 2006, 15:39:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1172