Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-Beszyn I wydobywanie kopaliny ze złoża


Lubień Kujawski dnia 28.02.2011r.
OŚ 7624-10/2009
 
 
 
Obwieszczenie
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaniny ze złoża naturalnego  „BESZYN I” położonego  w miejscowości Beszyn, dz. Nr 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski, że  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron  o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.
 
 
                                                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (28 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 marca 2011, 14:31:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748