Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa- budowa Zakładu Produkcji Nawozów Wapniowych na dz. nr ewid. 232/68


Lubień Kujawski dnia 28.02.2011
INW 7624-21/2010
                                                   
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: Budowa Zakładu Produkcji Nawozów Wapniowych w miejscowości Kaliska na działce ewidencyjnej nr 232/68, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek firmy Polcalc  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. 24 m 7A postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 1  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397) planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem z dnia 11.01.2011 r. znak INW 7624-23/2010 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko” oraz jego uzupełnieniem jest  udostępniony do  wglądu  w Urzędzie  Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  730 - 15 00.  Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania uwag i wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 01.03.2011 r. do 22.03.2011 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują:
1.       Polcalc Sp. z  o.o.
2.       Greenland Sp. z o.o. S.k
3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Kaliska i Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
4.       Bip

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (28 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 lutego 2011, 13:55:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (28 lutego 2011, 14:12:35)
Zmieniono: siedziba firmy Polcalc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325