Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie pzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0 budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska dz. nr ewid. 9/1 i 3


                                                                        Lubień Kujawski dn, 23.02.2011 r.
INW 7624- 23/2010


O B W I E S Z C Z E N I E  
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych  o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska w dniu 23 lutego 2011 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 Z treścią  postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1500. Na wydane postanowienie stronom przysługuje  prawo wniesienia zażalenia w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron  o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole oraz Golska Huta.


                                                                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                   mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (23 lutego 2011, 12:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708