Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-odnowa dworu w Kłóbce


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 22.01.2011r.
INW 6730.4.2011               
 


Obwieszczenia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 22.02.2011r. wydana została decyzja zmieniająca decyzje Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW 6730.4.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie dworu w Kłóbce  z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 161/1, 161/9, 161/10 obręb Kłóbka, gmina Lubień Kujawskim.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Kłóbka.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 lutego 2011, 14:44:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879