Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji


Lubień Kujawski dnia 14.02.2011 r.
INW 6730-4/2011
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.)

zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z/s we Włocławku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami  geodezyjnymi 161/1, 161/9, 161/10 położonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
 
 
 
                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                             mgr inż. Paweł Wiktoraski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (14 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 lutego 2011, 12:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904