Zarządzenie Nr 3/2006


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 02 marca  2006
 
 
w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień
                   Kujawski za 2005 r.
 
              Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr: 24, poz. 2104 ) art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718 z 2000 r.)
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Realizację uchwały NR: XXI/119/2004/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski na 2005 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
 
I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
 
1. Dochody budżetowe              plan-13.332.043 zł              - wykonanie-  15.043.204 zł
2. Wydatki budżetowe            plan-17.133.300 zł              - wykonanie-  16.625.051 zł
     w tym wydatki mająt.            plan-  6.114.131 zł                - wykonanie-    5.857.296 zł
3. Deficyt budżetowy                   plan-  3.801.257 zł                - wykonanie-   -1.581.847 zł
4. Nadwyżka budżetowa       plan-        -                                                       - wykonanie-          -
 
II Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
 
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami
 
Dotacje:                        plan                                          2.718.326 zł
                                    wykonanie                        2.706.747 zł
Wydatki:                        pan                                          2.718.326 zł
                        wykonanie                        2.706.747 zł
 
2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązania problemów alkoholowych:
 
Przychody                        65.000 zł                                                         
Wydatki                        63.365 zł         
 
3. Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 
Przychody                        25.600 zł
Wydatki                                 16.660zł
 
4. Przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 
Przychody                               926.625 zł
Wydatki                                 839.710 zł
 
§ 2
 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
    niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. Radzie Miejskiej w
    Lubieniu Kujawskim
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
    w Bydgoszczy Zespół we Włocławku
 
§ 3
Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 

metryczka


Wytworzył: W. Mordzak (7 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (7 marca 2006, 11:24:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100