Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia w sprawie ooś-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska


Lubień Kujawski dn. 10.02.2011
INW 7624-23/2010
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ze względu na szczególnie skomplikowaną sprawę uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa
                                                
                                                   zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23a w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej-„Kaliska” o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100m npt. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska, że w związku z nie wydaniem w ustawowym terminie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowienie  w tej sprawie zostanie wydane do dnia 10.04.2011 r.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole oraz Golska Huta.
 
                                                                           Burmistrz Lubień Kujawski
                                                                            mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (10 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 lutego 2011, 10:50:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760