Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ -budowa farmy wiatrowej-Kaliska dz. 9/1 i 3


Lubień Kujawski dnia 10.02.2011r
INW 7624-23/2010
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03 lutego 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał postanowienie znak N.NZ-42-11-2/11 stwierdzające, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej-„Kaliska” o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100m npt. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska.
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole oraz Golska Huta.


                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                              mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (10 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 lutego 2011, 09:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807