Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzfadniającego pozytywnie projekt zmienaijący decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - odbudowa dworu w Kłóbce


 
                                                                                   Lubień Kujawski dn. 04.02.2011
INW 6730-4/2011         
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 03.02.2011 r. wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura we Włocławku uzgadniające pozytywnie projekt zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami  geodezyjnymi 161/1, 161/9, 161/10 położonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.

Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Kłóbka.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 
                                                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                               mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (4 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 lutego 2011, 09:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117