Obwieszczenie o wydaniu przez PPIS postanowienia uzgadniającego realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża "BESZYN I" w miejscowości Beszyn dz. 14, 15 i 38


Lubień Kujawski dnia 03.02.2011r
OŚ 7624-10/2009
 
 
Obwieszczenie
 
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał postanowienie znak N.NZ-42-11-10/10 uzgadniające pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego-piasku „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski.
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.

                                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                  Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (4 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (4 lutego 2011, 13:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895