Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa-uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa ze złoża "Beszyn I" w Miejscowości Beszyn dz. 14, 15 i 38


Lubień Kujawski dnia 04.02.2011
  OŚ 7624-10/2009
 
                                                   Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację, że w dniu 03.02.2011r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaniny ze złoża naturalnego  „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. Nr 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, 87-101 Inowrocław postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3 października  2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 04.02.2011r. do 24.02.2011r w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  7:30  -  15:00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński
Strony w postępowaniu obwieszczeniem


                                                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                          Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (4 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (4 lutego 2011, 10:50:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073