Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu i wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa 2 siłowni wiatrowych w miejscowosci Rzegocin


Lubień Kujawski dnia 27.01.2011
OŚ 7624-11/2009
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację, że w dniu 24.01.2011r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko (monitoring ornitologiczny) inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem linii energetycznej na terenie działek nr 79 i 82 w obrębie miejscowości Rzegocin gm. Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Marcina Sudomira postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia  3 października  2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 28.01.2011r. do 17.02.2011r w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Lubieniu  Kujawskim, Wydział Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30  -  15:00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Chojny.
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 stycznia 2011, 11:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996