Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn dz. 153, 196/6 196


                                                                                   Lubień Kujawski dnia, 17.01.2011 r.
 
INW 7624- 7/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.01.2011r. z wniosku Krzysztofa Wiśniewskiego ul. Polna 4, 87-162 Lubicz została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża znajdującego się na działkach nr ew. 153, 195/6 i 196 w obrębie Beszyn, gmina Lubień Kujawski.

Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (20 stycznia 2011, 12:26:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719