Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu celu publicznego


Lubień Kujawski dn. 17.01.2011 r.
INW 6730-4/2011
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 161/1, 161/9, 161/10 obręb Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
W myśl przepisu art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stanowi, że „organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.”
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Kłóbka.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 stycznia 2011, 12:29:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882