Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska


Lubień Kujawski dnia 17.01.2011 r.
INW 7624-23/2010
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej-„Kaliska” o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100m npt. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole oraz Golska Huta.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17.01.2011 r. tutejszy Urząd wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 stycznia 2011, 09:47:25)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (22 stycznia 2011, 20:28:11)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1156