Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚ 7624-3/2009

Lubień Kujawski dnia 03.02.2009r
OŚ 7624-3/2009
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Lubienia Kujawskiego w związku ze złożonym w dniu 30.01.2009r. wnioskiem firmy Projektowanie Nadzór Techniczny inż. Jan Szelągowski, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472.

Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Burmistrz Lubienia.
Informuję, że w dniu 03.02.2009r. wystąpiono o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Starosty Włocławskiego w myśl art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie od 03.02.2009r. do 24.02.2009r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim .
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (3 lutego 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 lutego 2009, 20:04:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911