obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o projekcie mpzp, prognozie, opiniach oraz opracowaniu ekofizjograficznym.

Lubień Kujawski dnia 15.01.2021 
INW.6721.1.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
 
  
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz.  283), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA), o prognozie oddziaływania na środowisko na potrzeby ww. planu, o opiniach do ww. miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o opracowaniu ekofizjograficznym na potrzeby ww. planu . Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska oraz miasto Lubień Kujawski Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (15 stycznia 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (15 stycznia 2021, 12:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105