Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 12.10.2020 
INW.6720.1.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz.  283), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o prognozie oddziaływania na środowisko oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski. 
Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska oraz miasto Lubień Kujawski.
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (12 października 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (14 października 2020, 11:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207