Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
  
  
z a w i a d a m i a m 
· o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim uchwały Nr X/76/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski 
· o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim ww. uchwały 
  
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium 
Wnioski do studium należy składać: 
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29 
2. jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres na adres e-mail: sekretariat@lubienkujawski.pl 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać: 
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29 
2. ustnie do protokołu w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lubienkujawski.pl 
  
w terminie do dnia 5 kwietnia 2020 r. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  
Z niezbędną dokumentacją określającą obszar objęty uchwałą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 
  
  
Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Marek Wiliński 
    
  
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.  Burmistrz ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi - tel. 54 2844344., e-mail- admin@lubienkujawski.pl i wskazuje stronę BIP: http://www.bip101.lo.pl//, gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje o uregulowaniach RODO.

metryczka


Wytworzył: Kwiatkowska Ewa (10 marca 2020)
Opublikował: Monika Kłys (10 marca 2020, 10:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378