Obwieszczenie o umieszczeniu w dostępnym wykazie danych informacji o środowisku-projekt mpzp dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska

Lubień Kujawski dnia 17.09.2019 r.
INW.6722.2.2018.2019
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz.  2081 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski oraz o prognozie oddziaływania na środowisko. 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska. 
 

Rysunek mpzp (3320kB) pdf
projekt mpzp (156kB) pdf
uzasadnienie do mpzp (63kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 września 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 września 2019, 14:59:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301