Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gm. Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dnia 18.05.2017 r.

INW.6722.1.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim Uchwały nr XVII/167/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29 w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity t.j. Dz. U. Nr 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29,
- ustnie do protokołu w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@lubienkujawski.pl

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 


                                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                           Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (18 maja 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 maja 2017, 08:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755