Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia OOŚ-budowa elektrowni wiatrowej w m. Narty

Lubień Kujawski dnia 03.12.2015 r.
INW.6220.16.2015
 
 
 
  
Zawiadomienie 
 
           Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, o wydaniu w dniu 01.12.2015 r. postanowienia znak INW.6220.16.2015 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia SN 15 KV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski. 
Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego wLubieniu Kujawskim. 
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 grudnia 2015, 08:53:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670