Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski"


 
             Lubień Kujawski, dnia 15.02.2013 
INW.6720.1.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz.  647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim Uchwały Nr XXXIX/186/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski”.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać następujące dane: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.


                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                        mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 lutego 2013)
Opublikował: Marek Tyczyński (15 lutego 2013, 13:54:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1628