INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Praca w obwodowych komisjach wyborczych 
 
W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz Uchwała  nr 79/2019  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
 
Zgodnie z § 4 ww. uchwały: 
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim; 
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 
2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”. 
W Lubieniu Kujawskim kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa kujawsko - pomorskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa kujawsko - pomorskiego. 
   
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej. 
Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale.  

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.  

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy, za pośrednictwem Urzędu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w pok. Nr 14, tel. 54-2844-331.  

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy. 
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. 
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Włocławku I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”. 
    

metryczka


Wytworzył: PKW (6 września 2019)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 września 2019, 11:05:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 września 2019, 11:28:33)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205