INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
  
Praca w obwodowych komisjach wyborczych 
  
W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
  
  
Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. 
  
Zgodnie z § 4 ww. uchwały: 
  
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim; 
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 
  
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: 
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. 
  
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”. 
  
W Lubieniu Kujawskim kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa kujawsko - pomorskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa kujawsko - pomorskiego. 
  
   
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej. 
  
Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale. 
   
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
  
Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy, za pośrednictwem Urzędu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w pok. Nr 14, tel. 54-2844-331.  
   
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy. 
  
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. 
  
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Włocławku I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”. 
   
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego powołuje Komisarz Wyborczy we Włocławku I do dnia 5 maja 2019 r. 
  
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą: 
• Przewodniczący komisji – 500 zł, 
• Zastępca przewodniczącego – 400 zł, 
• Członek komisji – 350 zł. 
  
Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. 
  
Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu. 

Uchwala nr 11/2019 PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (161kB) pdf

Zalacznik do uchwaly nr 112019 PKW ws powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (262kB) pdf

Uchwala nr 6/2019 Panstwowej Komisji Wyborczej w sprawie naleznosci pienieznych przyslugujacych czlonkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego (133kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Anna Komecka (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 kwietnia 2019, 13:49:18)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (11 kwietnia 2019, 09:16:47)
Zmieniono: Edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 368