Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2019 ROKU 


Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego. 
  
1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
a)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,lub 
b)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,lub 
c)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,lub 
d)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji a w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem–54 230 46 10, w godzinach od 800  do 1500, lub adresem e-mail: npp@powiat.wloclawski.pl. Zważnychpowodówdopuszczasięustalenieinnejkolejnościudzielanianieodpłatnejpomocy prawnej  lub  świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego.  Kobiecie, która  jest  w  ciąży,  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

2. Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej która: 
a. nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
b. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

3. W celu przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wypełnić osobiście Kartę pomocy – część B ( za wyjątkiem danych zawartych w punkcie 1 tej części karty pomocy). Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do lokalu. Wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jestdobrowolne. 

  
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 

1. Brześć Kujawski, ul. Al. Władysława Łokietka 1a (budynek Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30. 
Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 
Chodecz, ul. Kaliska 2 ( siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu), 
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30 
Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. 
  
2. Lubraniec, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4 ( siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu), 
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30. 
Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 
Izbica Kujawska, ul. Piłsudskiego 32 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej), 
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30. 
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni. 
  
PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 
  
3. Kowal, ul Piwna 24 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalu), 
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30. 
Filia Punktu Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego: 
Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 22 (siedziba Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim), 
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30. 
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni. 
  
  
UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne. 

metryczka


Wytworzył: Administrator (9 października 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 października 2017, 11:26:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (18 listopada 2020, 09:36:56)
Zmieniono: edycja siedziby

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2050