Uchwała nr V/19/2006

Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2007

w sprawie: Statutu Gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78 , poz. 483), art.3 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)


RADA  Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Statut Gminy Lubień Kujawski w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Tracą moc uchwały:
-Nr XXIII/126/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski,
-Nr XXXV/199/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubień Kujawski.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
  
Załącznik do uchwały nr V/19 /2007
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2007r.
 
 
STATUT   GMINY
LUBIEŃ KUJAWSKI
  
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§  1.
 
Uchwała określa:
 
1)     ustrój  Gminy Lubień Kujawski,
 
2)     zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych   gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
 
3)     organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej ,
 
4)     tryb pracy  Burmistrza Lubienia  Kujawskiego,
 
5)     zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej ,
 
6)     zasady  dostępu  obywateli  do  dokumentów  Rady,  jej  komisji 
 
     i  Burmistrza, oraz korzystania z nich.
    
 
§ 2.
 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:                                                        
 
 
1)     Gminie – należy przez to rozumieć        Gminę Lubień Kujawski,
2)  Radzie – należy  przez  to rozumieć       Radę  Miejską w Lubieniu Kujawskim,
3)  Komisji – należy przez to rozumieć       Komisje Rady  Miejskiej
w Lubieniu    Kujawskim,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim,
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Lubienia Kujawskiego,
6) Statucie –  należy  przez to rozumieć   Statut Gminy Lubień Kujawski.
                                                        
                                        Rozdział II. Gmina  
§ 3.
 
1)     Gmina Lubień Kujawski jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 
2)     Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział
     w referendum oraz poprzez swe organy.
 
§ 4.
 
1)     Gmina położona jest w Powiecie Włocławskim, w Województwie Kujawsko - Pomorskim i obejmuje obszar  150,21 km2.
 
2)  Granice  terytorialne  Gminy  określa  mapa  stanowiąca  załącznik nr 1
     do Statutu.
            
3) Gmina  składa  się  z  jednostek   pomocniczych -  Miasta Lubień   
Kujawski i sołectw:-Antoniewo, Beszyn, Bilno, Bagno, Błędowo, Czaple, Chojny, Dziankowo, Gliznowo, Gagowy, Gole, Kanibród, Kretkowo, Krzewie, Kobyla Łąka, Kłóbka, Kaliska, Morzyce,  Modlibórz,   Narty,  Rutkowice,  Szewo,   Świerna,  Rzeżewo,   Wola    Dziankowska, Wola Olszowa, Wiktorowo  .
      Mapę tych jednostek  stanowi  załącznik  Nr  2  do  Statutu.
 
3)     Stosownie do potrzeb lub tradycji  Gmina  może tworzyć  inne jednostki pomocnicze.  
 
5)   Jednostki  pomocnicze  działają  na  podstawie  własnych   odrębnych  Statutów.
      
 
                                                  § 5.
 
1.W  celu  wykonywania   swoich   zadań  Gmina   tworzy  jednostki organizacyjne:  
-Zespół Placówek Oświatowych – w Lubieniu  Kujawskim. w skład
 którego wchodzą:
    Przedszkole Samorządowe,
    Szkoła Podstawowa im. harcmistrza  Janka  Bytnara  „ Rudego”,
    Gimnazjum im. harcmistrza Janka Bytnara „Rudego”,
   -Szkoła Podstawowa   w  Bilnie,
   -Zespół Szkół w Kłóbce, w skład którego wchodzą:
    Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina,
    Gimnazjum,
   -Szkoła Podstawowa  w  Kanibrodzie,
   -Szkoła Podstawowa  im. sierż .Mieczysława  Majchrzaka  w  Kaliskach,
   -Szkoła Podstawowa   w  Nartach,
   -Ośrodek Kultury  w  Lubieniu  Kujawskim,
 -Biblioteka Publiczna  w Lubieniu  Kujawskim,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim,
   -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Lubieniu  Kujawskim.
 
2.Jednostki organizacyjne  działają  na  podstawie  własnych odrębnych Statutów.  
  
                                                         § 6.
 
1.Herbem Gminy jest Herb Miasta Lubień Kujawski. Przedstawia on
w polu czerwonym bramę forteczną srebrną z  trzema takimiż basztami nakrytymi dachami błękitnymi.
  W bramie otwartej gryf złoty.
  Herb Gminy określa załącznik Nr 3 do Statutu.
 
2.Barwy Gminy – (flagę) określa Flaga Miasta Lubień Kujawski.
  Przedstawia ona na płacie żółtym z poziomym pasem zielonym na dole  
  płata Herb Gminy umieszczony centralnie. Proporcja flagi 5 : 9.Dolny pas
  zielony szerokości 1/3  płata. 
  Wzór flagi określa  załącznik Nr 4 do Statutu.
 
3.Gmina posiada HYMN. Treść  hymnu  oraz  melodię  określa załącznik  
   Nr 5 do Statutu.
              
4. Przewodniczący Rady oraz Burmistrz używają insygniów.
 
5. Za szczególne zasługi obywateli dla rozwoju Gminy nadaje się 
    wyróżnienia:
-  Honorowy Obywatel Gminy Lubień Kujawski,
        -  Odznaczenie (medal) –„Za zasługi dla Gminy Lubień
                    Kujawski”.
Wzór wyróżnień określa załącznik Nr 6 do Statutu
 
 
6. Zasady używania herbu ,barw, hymnu i insygniów oraz  nadawania wyróżnień:
 
a)     Herb Gminy jest eksponowany na stałe w miejscu  publicznym Gminy, oraz w czasie i miejscu uroczystości gminnych,
 
b)    Barwy Gminy (flaga) jest wystawiona obok flagi narodowej i herbu
     w czasie świąt narodowych , oraz miejscu uroczystości gminnych,
 
c)     W ceremoniale uroczystości po prezentacji Hymnu Narodowego następuje prezentacja Hymnu Gminnego z jednoczesnym zaprezentowaniem flagi Gminy,
 
d)    Insygnia są używane w czasie Sesji Rady, oraz uroczystości gminnych, narodowych, nadawania wyróżnień,
 
 
e)     Upoważnionymi do używania insygniów są
-        Przewodniczący Rady,
-        Wiceprzewodniczący Rady z upoważnienia Przewodniczącego Rady,
-        Burmistrz,
-        Z-ca Burmistrza z upoważnienia Burmistrza,
 
f)      Wyróżnienie –  „Honorowego Obywatela  Gminy Lubień Kujawski” nadaje Przewodniczący  Rady za szczególne i wyjątkowe zasługi dla rozwoju Gminy osobom zamieszkałym na stałe na terenie i poza terenem Gminy,
 
g)     Wyróżnienie ( medal) – „ Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski” 
nadaje Burmistrz osobom, które w szczególny i wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju gminy,
 
h)     Wyróżnienia dot. pkt.f,g wymagają uchwały Rady podjętej bezwzględną
     większością głosów ustawowego składu Rady,
 
i)       Wyróżnienia nadawane są publicznie w czasie uroczystości i wymagają publikacji w prasie lokalnej i powiatowej.
 
§ 7.
 
     Siedzibą organów Gminy jest  miasto - Lubień Kujawski .
 
Rozdział III. Jednostki pomocnicze  Gminy.
 
§ 8.
 
1.      O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy
     a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały,
     z uwzględnieniem następujących zasad:
 
a)     inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą  być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy  Gminy,
 
b)    utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać  poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 
 
c)     projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz
     w uzgodnieniu z inicjatorami tworzenia tej jednostki,
 
d)    przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać  naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 
2.  Do znoszenia  jednostek  pomocniczych  stosuje  się odpowiednio ust. a.
 
 
                                                      § 9.
 
Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
 
a)     obszar,
b)  granice,
c)  siedzibę władz,
d)  nazwę jednostki pomocniczej.
 
                                                     § 10.
 
1.Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje 
  Skarbnik  Gminy    i   przedkłada    informacje    w   tym   zakresie 
  Burmistrzowi.
 
2.Jednostki  pomocnicze  podlegają  nadzorowi  organów   Gminy na 
   zasadach określonych w statutach tych jednostek.
 
                                                      § 11.
 
1.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w  sesjach Rady.
 
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach
    Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 
2.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w  głosowaniu.
 
 
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady  
§ 12.
 
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym  w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi  15 radnych.
 
 
 
§ 13.
 
1.     Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza 
     w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 
2.     Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.
 
§ 14.
 
Do wewnętrznych organów Rady należą:
       a). Przewodniczący,
       b). Wiceprzewodniczący,
       c). Komisja Rewizyjna,
       d). Komisje stałe, wymienione w Statucie,
       e). Doraźne komisje do określonych zadań.
 
                                                                 § 15.
 
      1.Rada powołuje następujące stałe komisje:
 
       a) Rewizyjną  - 5 osób,
              b) Budżetowo -Gospodarczą  - 5 osób,
       c) Zdrowia i Spraw Socjalnych - 5 osób,
       d) Oświaty, Kultury  i  Sportu   - 5 osób,
       e) Rolnictwa  i Ochrony Środowiska  - 5 osób,
       f) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 5  osób.
 
2.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do
   wykonania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
 
3.Radny powinien być członkiem co najmniej 1 komisji stałej.
 
4.Na zasadach ustalonych przez Radę  radnemu  przysługuje dieta, oraz
   zwrot kosztów  podróży służbowych związanych z koniecznością
   wyjazdu poza teren Gminy. Radnemu  przysługuje tylko jedna dieta bez
   względu na liczbę posiedzeń Rady i jej organów odbywanych w ciągu
   jednego dnia.
 
5.Przewodniczącemu Rady i jego zastępcy przysługuje zryczałtowana 
   miesięczna dieta.
 
6. Radnemu pobierającemu dietę zryczałtowaną za pracę w poszczególnych
    komisjach dieta nie należy się.
 
7. Radny, z którym nawiązany jest stosunek pracy w ramach gminnej
    jednostki organizacyjnej Gminy za czas brania udziału w pracach Rady
    w godzinach wynikających ze stosunku pracy sam podejmuje decyzję
    o pobraniu diety lub wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy.
 
8. Wysokość diet ustala Rada na wniosek Komisji Budżetowo -
    Gospodarczej 
 
                                                          § 16.
 
1.     Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 
2.  Wyboru  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  dokonuje  Rada
     nowej kadencji na pierwszej sesji.
 
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
     a)  określenie   daty,  godziny i  miejsca  pierwszej  sesji  nowo wybranej
     Rady, 
     b)  przygotowanie projektu porządku obrad,
      c)  dokonanie otwarcia sesji,
     d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród
      radnych obecnych na sesji.
 
4.  Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien 
    obejmować   sprawozdanie Burmistrza   poprzedniej kadencji  o  stanie
    Gminy.
 
§ 17.
 
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności  Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 
a)     zwołuje sesje Rady,
b) przewodniczy obradom,
c) sprawuje policję sesyjną,
d) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
e) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
f) podpisuje uchwały Rady,
g) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich  mandatu.
                                               
 
§ 18.
 
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub  Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 
§ 19.
 
1.     Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu, jest
     upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
 
2        Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały  inną, niż  Przewodniczący, osobę  do  reprezentowania  jej    na zewnątrz.
 
3        W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać  przez pełnomocnika.
 
 
4        Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
 
§ 20.
 
Do obowiązków  Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań  zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
 
§ 21.
 
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
 
                                                                   § 22.
 
 1. Przewodniczący  oraz  Wiceprzewodniczący   Rady  koordynują
     z ramienia Rady prace komisji Rady.
2.     Podziału  zadań  w zakresie, o jakim  mowa w  ust.1dokonuje
Przewodniczący Rady.
 
 
                                                        
 
§ 23.
 
Obsługę  Rady  i  jej  organów  zapewnia  pracownik  Urzędu  Miejskiego  zatrudniony  na stanowisku d.s. obsługi Rady.           
 
Rozdział V. Tryb pracy Rady  
1. Sesje Rady                                                        § 24.
 
1.     Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz
     w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na
     podstawie ustaw.
 
2.  Oprócz uchwał Rada może podejmować:
 
a)  postanowienia proceduralne,
b)    deklaracje – zawierające   samozobowiązanie  się  do   określonego
     postępowania,
c)  oświadczenia –  zawierające  stanowisko  w  określonej   sprawie,
d)  apele –  zawierające  formalnie  niewiążące  wezwania     adresatów
     zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy
     zadania, 
e)     opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
.
3.     Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania 
     przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej
     i podejmowania uchwał.
 
§ 25.
 
1.     Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania
     zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie,
    ale zwołane  w zwykłym trybie.
 
4.     Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych
     w ustawie.
 
2. Przygotowanie sesji                                             § 26.
 
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porządku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c)     zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,
   dotyczących  poszczególnych punktów porządku obrad.
 
3.Zmiany w proponowanym porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 
4.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia –
   Wiceprzewodniczący.
 
5.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych
   powiadamia się radnych  najpóźniej na 5 dni  przed  terminem obrad,  za
   pomocą  listów przesłanych przez pocztę  lub w inny skuteczny sposób.
 
 
6.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej
   uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła  się
   radnym   najpóźniej  na 14 dni przed sesją.
 
7.Zawiadomienie o terminie, miejscu  i przedmiocie  obrad  Rady powinno 
    być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 8.Terminy o jakich mowa w ust. 5 i 6 rozpoczynają bieg  od  dnia   następnego  po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbycia sesji .
 
                                                                   § 27.
 
 1.Przed   każdą   sesją   Przewodniczący   Rady,   po   zasięgnięciu   opinii
   Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 
 2.W  sesjach  Rady  uczestniczą – z  głosem  doradczym – Burmistrz oraz
    Sekretarz i  Skarbnik Gminy.
 
 3.Do  udziału  w   sesjach  Rady   mogą  zostać   zobowiązani   kierownicy
    gminnych  jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.
 
3. Przebieg sesji
§ 28.
 
Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej 
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
 
§ 29.
 
Publiczność  obserwująca  przebieg  sesji  zajmuje  wyznaczone  dla   niej  miejsca
 
§ 30.
 
Wyłączenie jawności  sesji  jest  dopuszczalne  jedynie   w  przypadkach przewidzianych w  przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 31.
 
1.     Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 
2. Na wniosek  Przewodniczącego obrad  bądź  radnego, Rada  może
        postanowić o  przerwaniu  sesji  i  kontynuowaniu obrad  w innym
        wyznaczonym terminie  na  kolejnym  posiedzeniu  tej samej sesji.
 
3.O przerwaniu  sesji  w  trybie przewidzianym  w  ust. 1 Rada może 
   postanowić  w szczególności ze względu na  niemożliwość  wyczerpania 
   porządku   obrad lub konieczność  jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania
  dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody,
  uniemożliwiające  Radzie  właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy  bez
    usprawiedliwienia   opuścili   obrady   przed   ich   zakończeniem,
   odnotowuje się  w   protokóle.
 
§ 32.
 
1.     Kolejne sesje Rady zwoływane są w  terminach  ustalanych  w  planie pracy  Rady  lub  w  terminach  określonych  przez Przewodniczącego Rady.
    
2.      Postanowienie   ust. 1 nie  dotyczy  sesji  nadzwyczajnych, o   jakich   mowa  w  § 25 ,ust.4.
 
                                                                 § 33.
 
1.     Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy
     swego ustawowego składu.
 
2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych
   w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu;
   jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 
§ 34.
 
1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 
2.W razie nieobecności  Przewodniczącego  czynności  określone  w   ust. 1
   wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez
   Przewodniczącego.
 
3.Rada na  wniosek  Przewodniczącego Rady  powołuje spośród radnych
  Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie
  zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania  jawnego,
  sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym
  charakterze.
               
§ 35.
 
1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego
   Rady formuły: „Otwieram 1, 2,3,4,5,.. itd... sesję Rady Miejskiej.”
    
2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy
  obecności prawomocność obrad.
             
 
§ 36.
 
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek  w sprawie zmiany porządku obrad.
 
 
 
 
§ 37.
 
  Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 
1.     przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,                               
2.     informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
     w okresie   międzysesyjnym,
3.     sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z  wykonania uchwał Rady,
4.     rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5.     interpelacje i zapytania radnych,
6.     odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach ,
7.     wolne wnioski, informacje  i  zapytania.
 
                                                        § 38.
 
1.Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt c składa Burmistrz  lub jego
   zastępca.
 
2.Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub
   sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
 
§ 39.
 
1.Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
 
2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 
3.Interpelacja  powinna  zawierać   krótkie  przedstawienie  stanu  faktycznego, będącego  jej  przedmiotem  oraz  wynikające  zeń  pytania.
 
4.Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady,   Przewodniczący       niezwłocznie   przekazuje   interpelację  adresatom.
 
5.Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej ,  w terminie 21 dni- na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelacje.
 
6.Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz,  lub osoba upoważniona przez niego.
 7.  W  razie   uznania       odpowiedzi   za   niezadowalającą,   radny interpelujący może  zwrócić  się  do  Przewodniczącego Rady  o  nakazanie  niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 
 8.Przewodniczący   Rady   informuje    radnych   o  złożonych   interpelacjach   i odpowiedzi  na  nie  na  najbliższej  sesji  Rady,
w   ramach  odrębnego punktu porządku obrad.
 
                                                                     § 40.
 
1.Zapytania składa się w  sprawach  aktualnych  problemów  Gminy, także  w  celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 
2.Zapytania  formułowane  są  pisemnie  na ręce Przewodniczącego Rady lub  ustnie, w trakcie sesji Rady.
 
3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela  odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.  § 39 ust.5,6 i 7 stosuje się odpowiednio. 
      
                                                         § 41.
 
1.     Przewodniczący Rady prowadzi obrady  według  ustalonego  porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 
2. Przewodniczący Rady udziela  głosu  według  kolejności   zgłoszeń;
w uzasadnionych  przypadkach może także udzielić głosu poza   kolejnością.
 
3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 
4.Przewodniczący  Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
             
                                                           § 42.
 
1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym  przebiegiem obrad,
a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 
2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu formy i  czasu  trwania  ich  wystąpień,   a   w   szczególnie   uzasadnionych
przypadkach przywołać  mówcę „do rzeczy”.
 
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego  w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają  powadze  Sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „ do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać  mu  głos, nakazując   odnotowanie tego faktu w protokole.
 
4.Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do  osób  spoza  Rady  zaproszonych na sesję i do publiczności.
 
5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady   może  nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
                                                 § 43.
 
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 
                                                        § 44.
 
1.Przewodniczący   Rady  udziela   głosu   poza    kolejnością  w  sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
         -  stwierdzenia  quorum,
        -  zmiany porządku obrad,
        -  ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
        - zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
        -  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
        -  zarządzenia przerwy,
        -  odesłania projektu  uchwały do komisji,
        -  przeliczenia głosów,
        -  przestrzegania regulaminu obrad.
 
2.Wnioski  formalne  Przewodniczący  Rady  poddaje  pod  dyskusję   po dopuszczeniu  jednego    głosu  „za”  i    jednego    głosu   „przeciwko”   wnioskowi,  po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 
                                            
§ 45.
 
1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
   Rada może jednak postanowić inaczej.
 
2.Postanowienie  ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej
      nieobecności  zainteresowanego  na  sesji.
 
§ 46.
 
1.Po  wyczerpaniu  listy mówców. Przewodniczący   Rady   zamyka  dyskusję. W razie  potrzeby  zarządza  przerwę  w   celu   umożliwienia  właściwej Komisji   lub    Burmistrzowi ustosunkowanie się do  zgłoszonych  w  czasie debaty  wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 
2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę  
  głosowania.
 
3.Po  rozpoczęciu  procedury   głosowania,  do  momentu   zarządzenia
  głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko
   w celu zgłoszenia lub uzasadnienia  wniosku  formalnego o sposobie
   lub  porządku  głosowania.
 
§ 47.
 
1.Po wyczerpaniu  porządku   obrad   Przewodniczący   Rady   kończy    sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam  1,2,3, itd. sesję Rady Miejskiej”.
 
2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 
3.Postanowienie  ust. 2   dotyczy   także  sesji,  która  objęła  więcej  niż   jedno posiedzenie.
 
§ 48.
 
1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 
2.Uchylenie  lub  zmiana  podjętej  uchwały  może  nastąpić  tylko 
   w  drodze odrębnej uchwały .
 
3.Postanowienia  ust. 2  nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych  pomyłek.
 
§ 49.
 
Do  wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub  posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe  dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
 
§ 50.
 
1.Pracownik  Urzędu  Miejskiego, wyznaczony  przez Burmistrza
   w  uwzględnieniu  z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji
   protokół.
 
2.Przebieg sesji nagrywa się na taśmę  magnetofonową, którą  przechowuje się przez 2 lata od czasu  podjęcia uchwały o jakiej mowa w §  37 pkt.1.
 
§ 51.
 
1. Protokół   z   sesji   powinien   w   szczególności  zawierać:
 
a)     numer, datę  i  miejsce  odbywania  sesji,  godzinę  jej rozpoczęcia
i zakończenia  oraz  wskazywać  numery  uchwał,   imię  i   nazwisko  przewodniczącego obrad, sekretarza  i  protokolanta,
 
b)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 
c)     imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem  przyczyn nieobecności,
 
d)  odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej  sesji,
 
e)  ustalony porządek obrad,  
    
f)  przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 
 
g)     przebieg głosowania jawnego z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”  i „wstrzymujących się”,
 
h) przebieg głosowania tajnego z wyszczególnieniem liczby głosów „za”,
 „przeciw”  i „nieważnych”,
 
j)       wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 
j) podpis Przewodniczącego obrad, sekretarza i osoby sporządzającej protokół.
             
                                                         § 52.
 
1.     W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 
2.     Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 
3.     Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
 
§ 53.
 
1.Do  protokołu  dołącza  się  listę   obecności    radnych  oraz  odrębnej   listy zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 
2.Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi, najpóźniej
w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 
3.Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających
 
 
 
 
§ 54.
 
1.     Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w uzgodnieniu
     z Przewodniczącym Rady.
 
2. Pracownik, o którym  mowa  w  ust.1  podlega  w  sprawach   merytorycznych  Przewodniczącemu Rady.
 
4. Uchwały
§ 55.
 
1.Uchwały, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, a jakich mowa w §  24 ust.2 są sporządzone  w formie odrębnych dokumentów.
 
2.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
 
                                                         § 56.
 
1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania  po jej wykonaniu,
f)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 
3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz
ze słownym lub pisemnym uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.
 
4.     Projekty uchwał mogą być opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
 
 
 
§ 57.
 
Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
 
§ 58.
 
1.     Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 
2.Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza
 
                                                                § 59.
 
1.     Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 
      § 60.
 
1.Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał
i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
 
4. Procedura głosowania.
   § 61
 
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
    § 62.
 
1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 
2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je
 i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania
w protokole sesji.
 
3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 
  § 63.
 
1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania,
a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 
2.     Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych
     z listy obecności.
 
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 
4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 
5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
 
                                                                     § 64.
1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 
3.     W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 
4.Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
 
                                                  § 65.
1.     Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków),
w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 
2.     Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 65 ust. 2.
 
5.     Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
 
§ 66.
 
1.     Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
 
2.     Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
 
 
§ 67.
 
1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 
3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 
4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
 
5. Komisje Rady
§ 68.
 
1.Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 
2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 
§ 69.
 
1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do 31 stycznia każdego roku.
 
2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.   
                  
§ 70.
 
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 
3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 
4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
 
§ 71.
 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 
§ 72.
 
1.     Komisje pracują na posiedzeniach.
 
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 73.
 
1.     Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.
 
                                                          § 74.
 
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
6. Radni
§ 75.
 
1.     Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
 
§ 76.
 
1.Radni   mogą,   stosownie   do   potrzeb,   przyjmować   Obywateli   Gminy    
W siedzibie Urzędu – Biuro  Rady  w  sprawach  dotyczących  Gminy  i  jej  mieszkańców.
 
2.Przewodniczący  Rady   przyjmuje  interesantów  w  sprawach  skarg
 i  wniosków w  wyznaczonym  dniu  tygodnia.
 
                                                      
 
§ 77.
 
1.W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
 
2.Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu  radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.
 
§ 78.
 
1.W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego
o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 
2.     Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 
3.     Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić  radnemu  złożenie wyjaśnień.
 
 
§ 79.
 
1.Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
 
 
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
 
§ 80.
 
1.         Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  oraz pozostałych członków .
 
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest spośród członków Komisji.
 
§ 81.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej
i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca. 
 
§ 82.
 
1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
3.O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 
4.Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
 
 
 
 
2. Zasady kontroli
 
§ 83.
 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
-                     legalności,
-                     gospodarności,
-                     rzetelności,
-                     celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 
2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
 
§ 84.
 
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady
w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.
 
 
§ 85.
 
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)        kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 
3)     problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 
4)     sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 
§ 86.
 
1.     Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
 
§ 87.
 
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych,
a kontrole problemowa i sprawdzająca  nie  dłużej niż  5  dni roboczych.
 
§ 88.
 
1.      Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności  dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 
2.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 
5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.
 
§ 89.
 
1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 83 ust. 1.
 
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 
3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne
z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
 
 
 
3.Tryb kontroli
§ 90.
 
1.      Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 
2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 
3.      Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków  Komisji  Rewizyjnej.
 
4.      Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 
5.      Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
 
§ 91.
 
1.        W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia
o tym Przewodniczącego Rady.
§ 92.
 
1.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki
   i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 
2.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów
i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 
4.      Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu
 obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także
w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
 
§ 93.
 
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 
4. Protokoły kontroli
§ 94.
 
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie  7  dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
a) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
g) datę i miejsce podpisania protokołu,
h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 
2.        Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
 
§ 95.
 
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2.Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
§ 96.
 
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
 
§ 97.
 
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 
§ 98.
 
1.     Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy
w terminie do dnia  31 stycznia każdego roku.
 
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeń,
b)terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
 
§ 99.
 
1.     Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 1 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
d)    wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz
z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
e)     ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
 
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
 
 
 
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 
§ 100.
 
1.     Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
 
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
a) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
b) nie mniej niż  5 radnych,
d)    nie mniej niż  2  członków Komisji Rewizyjnej.
 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
a) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
b)    osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 
 
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 
 
§ 101.
 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym
 
§ 102.
 
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
 
§ 103.
 
1.     Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.
§ 104.
 
1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 
2.Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 
4.Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 
5.Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
 
                                                           § 105.
 
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
 
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
 
§ 106.
 
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
 
 
§ 107.
 
1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej  5  radnych.
 
2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 
3. W zgłoszeniu podaje się:
a) nazwę klubu,
b) listę członków,
c)     imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
 
§ 108.
 
1.     Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
 
 
 
§ 109.
 
1.     Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 
3. Kluby podlegają rozwiązaniu z mocy prawa, gdy liczba ich członków spadnie poniżej  5.
 
§ 110.
 
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
 
                                                       § 111.
 
1.     Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
 
§ 112.
 
1.     Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze
w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
 
§ 113.
Na wniosek przewodniczących klubów Rada zobowiązuje Burmistrza do zapewnienia warunków w zakresie niezbędnym  do  ich  funkcjonowania.
 
 
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
 
§ 114.
Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
§ 115.
 
Burmistrz  uczestniczy w sesjach Rady.
 
§ 116.
 
 Burmistrz może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rady z własnej inicjatywy  lub  na żądanie Przewodniczącego Komisji.
 
§  117.
 
Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 114- § 116 w przypadku uzyskania upoważnienia od  Burmistrza.
 
 
Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji
i Burmistrza.
 
§ 118.
 
Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w  art. 6 ustawy  z  dnia  6 września 2001r.o dostępie  do informacji  publicznej (Dz.U.
Nr 112,poz.1198 ).
§ 119.
 
Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 
 
 
§ 120.
 
1.Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady  w dniach pracy Urzędu Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów. 
 
2.Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są
   w Wydziale Organizacyjnym , w dniach i godzinach  pracy Urzędu.
 
3.Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są w miarę możliwości również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.
 
§ 121.
 
Realizacja uprawnień określonych w § 118 i 119 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego.
 
                                                        § 122.
 
Uprawnienia określone w § 118 i 119 nie znajdują zastosowania:
 
1)     w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
 
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice, 
 
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (5 lutego 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (5 lutego 2007, 19:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603