Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741 t.j. z póżn. zm.) oraz art. 39 ust 1 w związku z art. 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 247 t.j. z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim uchwały Nr XXVIII/239/2021 z dnia 27 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, pokój nr 18;
  • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lubienkujawski.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie ww. terminy pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Z niezbędną dokumentacją określającą obszar objęty uchwałą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 


                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                       Marek Wiliński

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd miejski w Lubieniu Kujawskim. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. Burmistrz ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi – tel. 54 2844344, e-mail admin@lubienkujawski.pl i wskazuje stronę BIP: http://www.bip101.lo.pl//, gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje o uregulowaniach RODO.


metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (7 grudnia 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (7 grudnia 2021, 08:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153